What is IELTS ? 

What is IELTS ?    What is IELTS ? The International English Language Testing System หรือที่เรียก ย่อ ว่า IELTS คือ ระบบทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา จัดการทดสอบ IELTS

Read More